Villkor

1. Tolkning

1.1 I dessa villkor:

"Köparen": den person vars order för varorna godkänns av Polyseam

"Villkor" avser de försäljningsvillkor som anges i detta dokument och (om inte annat följer av sammanhanget) innehåller eventuella inköpsplaner till dessa villkor och / eller särskilda villkor som skriftligen avtalats mellan köparen och polyseam;

"Konfidentiell information" betyder i vilket form eller medium som helst all verksamhet, ekonomisk, teknisk, produkt, marknadsföring och personalinformation som rör någon part och all information av konfidentiell karaktär som har förvärvats av endera parten om den andra parten och / Eller ges av en part till den andra parten och / eller genereras av en av parterna med hjälp av den andra partens konfidentiella information.

Kontrakt: kontraktet för inköp och försäljning av varorna

"Varor" avser varorna (inklusive eventuella avdrag av varorna) som Polyseam ska leverera i enlighet med dessa Villkor

"Husvarumärke" betyder de varor som Polyseam tillhandahåller med egen märkning, förpackning och branding.

"Immateriella rättigheter": patent, upphovsrätt, databasrättighet, designrätt (registrerad och / eller oregistrerad), varumärke (registrerad och / eller oregistrerad), know how, konfidentiell information eller annan industriell eller immateriell rättighet om det existerar nu eller i Framtiden, var som helst i världen tillsammans med rätten att ansöka om skydd av samma. och

"Polyseam" betyder Polyseam Limited (Company No. 2839491).

1.2 En hänvisning i dessa villkor till någon bestämmelse i en stadga skall tolkas som en hänvisning till bestämmelsen i dess ändrade lydelse, omförklaras eller förlängas vid den aktuella tiden.

1.3 Rubrikerna i dessa villkor är endast till nytta och får inte påverka deras tolkning.

2. Varaktighet och inköpskrav

2.1 Om köparen köper varor under husets märke gäller följande bestämmelser i detta avsnitt 2 inte.

2.2 Detta avtal träder i kraft från undertecknandet och kommer att förbli i kraft under den period som anges i Köpschemat till dessa Villkor och fortsätter sedan gälla om inte uppsägning sker i enlighet med dessa Villkor eller av någon av parterna som tjänstgör skriftligen med 6 månaders varsel Den andra parten att avsluta detta kontrakt när som helst efter den period som anges i inköpsplanen till dessa villkor.

2.2 Köparen ska köpa minst det lägsta antalet enheter per år för var och en av de varor som anges i inköpsplanen som bifogas dessa villkor.

2.3 På villkor av köparens åtagande att köpa varorna enligt klausul 2.2, accepterar Polyseam att innehålla den tomma förpackningen och material och färdiga varor. Varor som krävs specifikt för att uppfylla Köparens och Polyseams minimiköpsförpliktelser kommer att sträva efter att hålla minimibeloppet Sådana varor finns i lagret som rimligt möjligt för att uppfylla denna skyldighet.

2.4 Vid uppsägning av detta kontrakt kan Polyseam faktiskt fakturera köparen för alla tomma förpackningar och material och färdiga varor som för närvarande finns i lager av Polyseam enligt punkt 2.3 till kostpris för tom förpackning och material och priset i enlighet med Med dessa villkor för färdiga varor, oavsett om köparen tar emot dem Sådan faktura skall betalas för omgående betalning.

2.5 Om köparen inte tar emot leverans av tom emballage och material och / eller färdiga varor fakturerade enligt punkt 2.4 inom 14 dagar efter uppsägning:

(A) Polyseam har rätt att, utan eget gottfinnande, sälja tom emballage och material och / eller färdiga varor till någon köpare oberoende av varumärken eller andra identifieringsmärken hos köparen. och

B) Köparen skall bevilja och hålla ersättning i sin helhet Polyseam mot alla förluster, skador, kostnader och kostnader (inklusive utan begränsning juridiska kostnader) tilldelade eller uppkommit av Polyseam till följd av att innehav av sådant outnyttjat lager.

3. Basen av försäljningen

3.1 Polyseam ska sälja och köparen ska köpa varorna i enlighet med köparens order, som Polyseam accepterar, som i båda fallen är föremål för dessa Villkor, som skall reglera kontraktet med undantag för alla andra villkor som omfattas av En sådan beställning görs eller påstås göras av köparen.

3.2 Ingen ändring av dessa villkor ska vara bindande såvida inte avtalet är skriftligt mellan köparens auktoriserade representant och en direktör för Polyseam.

3.3 Polyseams anställda eller ombud har inte rätt att lämna några synpunkter angående varorna eller deras lagring, användning eller användning om de inte skriftligen bekräftas av Polyseam. Vid avtalets ingående erkänner köparen att den inte åberopar sådana representationer som inte är så bekräftade, och Polyseam är inte ansvarig för något sådant råd eller en rekommendation som inte är så bekräftad.

3.4 Eventuellt typografiskt, skriftligt eller annat fel eller försummelse i försäljningslitteratur, offert, prislista, acceptans av erbjudande, faktura eller annat dokument eller information utfärdat av Polyseam ska vara föremål för korrigering utan ansvar från Polyseams sida.

3.5 De ​​levererade varorna kommer att finnas i köparens eller en tredje parts egen etikett eller kommer att vara av ett hus varumärke. Varje förpackning, etikettråvaror etc. som är specifika för köparens etikett och som blir överflödiga eller föråldrade på grund av att köparen upphör att köpa varorna eller avnotera varorna kommer att debiteras köparen till kostnaden plus kostnaderna för hantering, Lagring och bortskaffande.

4. Beställningar och specifikationer

4.1 Ingen beställning som lämnats av köparen ska anses accepteras av Polyseam såvida inte och till bekräftat skriftligen av Polyseams auktoriserade representant.

4.2 Köparen är ansvarig för Polyseam för att säkerställa noggrannheten i villkoren för varje order (inklusive eventuell tillämplig specifikation och / eller konstverk) som lämnats av köparen och för att ge Polyseam all nödvändig information om varorna inom tillräckligt lång tid för att möjliggöra Polyseam att utföra kontraktet i enlighet med villkoren.

4.3 Mängden, kvaliteten och beskrivningen av och vilken specifikation som helst för varorna ska vara de som anges i Polyseams orderbekräftelse, som ska anses innehålla produktdatablad från Polyseam. Dessa anger de relevanta toleranserna och gränserna för varorna. Ett intyg om överensstämmelse eller analys kan vidarebefordras till köparen om det behövs.

4.4 Om varorna ska tillverkas eller någon process ska konstverk eller förpackning appliceras på varorna av Polyseam i enlighet med en specifikation eller specifika instruktioner från köparen eller att Polyseam ska producera och godkännas av köparen:

(A) Köparen ska tillhandahålla Polyseam alla nödvändiga konstverk, instruktioner eller specifikationer som Polyseam med rimliga skäl kräver för att Polyseam ska kunna uppfylla köparens order för varorna.

(B) Köparen bekräftar att produktionen ledtider för första order av varor som kräver godkännande, överenskommelse eller leverans av något konstverk, instruktioner eller specifikation från köparen kan variera beroende på köparens egen svarstid till sådant godkännande, avtal Eller leveransbegäran och

C) Polyseam ska ha rätt att fakturera köparen separat för eventuella inledande produktionskostnader för tillverkning av förpackningar, etiketter och / eller konstverk som krävs för att Polyseam ska kunna tillhandahålla varorna i enlighet med någon överenskommen specifikation och kan Efter eget val kräva betalning av sådan faktura i förväg för att påbörja eller uppnå sådana initiala uppställningskostnader.

4.5 Köparen skall ersätta och hålla Polyseam fullt ut för alla förluster, skador, kostnader och utgifter (inklusive men inte begränsade juridiska kostnader) som tilldelats eller åsamkats Polyseam i samband med eller betalat eller överenskommit att Polyseam ska betala för avveckling av Eventuella krav på intrång i någon immateriell äganderätt av någon annan person som följer av Polyseams användning av eller överensstämmelse med Köparens specifikation eller särskilda instruktioner.

4.5 Polyseam förbehåller sig rätten att göra ändringar i varans specifikation som krävs för att överensstämma med gällande lagstadgade eller EG-krav eller, där Varorna ska levereras till Polyseams specifikation, som inte skadar deras kvalitet eller prestanda negativt.

4.6 Ingen order som Polyseam har accepterat får annulleras av Köparen utom med skriftlig överenskommelse om Polyseam och på villkor att köparen skall ersätta och hålla Polyseam fullt ut för att ersätta alla förluster (inklusive förlust av vinst), kostnader (Inklusive kostnaden för allt använt arbete och material), skador, avgifter och kostnader som Polyseam har lidit till följd av uppsägning.

5. Priset på varorna

5.1 Priset på Varor skall vara Polyseams noterade pris eller, om inget pris har citerats (eller ett noterat pris inte längre är giltigt), det pris som anges i Polyseams publicerade prislista som är aktuell vid dagen för mottagandet av ordern. Om inget annat anges skriftligen av Polyseam gäller alla angivna priser endast i 30 dagar eller till köparens tidigare godkännande, varefter de kan ändras av Polyseam utan att meddela köparen

5.2 Polyseam förbehåller sig rätten, genom att meddela köparen när som helst före leverans, att öka priset på varorna för att återspegla en ökning av kostnaden för Polyseam vilket beror på någon faktor som inte övervakas av Polyseam (t.ex. Begränsning, eventuell valutakursförändring, valutareglering, ändring av arbetsuppgifter, avsevärd ökning av kostnaderna för arbetskraft, material eller andra tillverkningskostnader), eventuella förändringar i leveransdatum, kvantiteter eller specifikationer för de varor som köparen begär, eller Eventuell fördröjning som orsakats av köparens instruktioner eller inköparens fel att ge Polyseam tillräcklig information eller instruktioner.

5.3 Om inte annat avtalats skriftligen mellan köparen och Polyseam, ges samtliga priser av Polyseam både på "ex-works basis" och "levererad leverans" och köparen är skyldig att betala Polyseams avgifter som är tillämpliga på leveransbasis som anges i Köparens order accepterad av Polyseam. Om köparen inte anger i sin order grunden för varan den ska anses ha angivit "varor levererad basis" och kommer att kunna acceptera leverans av Varorna och betala Polyseams avgifter i enlighet därmed. Polyseam är inte skyldig att i enlighet med artikel 32.3 i lagen om försäljning av varor 1979 anmäla sig.

5.4 Priset är exklusive eventuell tillämplig mervärdesskatt, vilken köparen dessutom är skyldig att betala Polyseam.

6. Betalningsvillkor

6.1 Med förbehåll för särskilda villkor som skriftligen överenskommits mellan köparen och Polyseam har Polyseam rätt att fakturera köparen för priset på varorna:

(A) på eller när som helst efter att varorna har samlats (dvs varorna levereras på ex-arbetsbasis) och köparen har anmälts att varorna är klara för insamling eller

(B) där Polyseam skriftligen samtycker till att leverera Varorna på annat sätt än på ex-works basis eller att arrangera leverans, vid leverans av varorna från Polyseams lokaler.

6.2 Om inte annat avtalats skriftligen ska köparen betala priset på Varorna utan något annat avdrag inom 30 dagar efter månadens slutdatum för Polyseams faktura och Polyseam har rätt att återkräva priset, men inte emot att leveransen inte kan ha Ägde rum och egendomen i varorna har inte övergått till köparen. Tidpunkten för betalning av priset ska vara kärnan i kontraktet.

6.3 Om köparen inte gör någon betalning på förfallodagen ska Polyseam, med förbehåll för eventuell annan rättighet eller åtgärd som är tillgänglig för Polyseam, ha rätt att

(A) upphäva avtalet eller upphäva ytterligare leveranser till köparen,

(B) tillämpa eventuella betalningar som köparen gör på sådana varor (eller de varor som levereras enligt något annat kontrakt mellan köparen och Polyseam), som Polyseam kan tycka lämpligt (om inte något påstått anslag tillkommer av köparen) och

(C) uppköpa köparens intresse (både före och efter eventuell dom) om beloppet obetald, med en räntesats om 4 procent per år över HSBC Bank plcs basränta från tid till annan, tills full betalning görs (en del av En månad som behandlas som en hel månad för att beräkna ränta).

6.4 Polyseam förbehåller sig rätten när som helst efter eget gottfinnande att kräva säkerhet för betalning innan påbörjande eller fortsättning av kontraktet eller leverans av varorna.

6.5 Polyseam förbehåller sig rätten att utöva en lien över alla eller några varor hos köparen som Polyseam innehar, oavsett om betalning har gjorts för sådana varor (eller arbete som utförts på dem) för det obetalda priset (tillsammans med Moms därpå där det är tillämpligt) av Varor eller andra pengar till följd av Polyseam.

7. Leverans

7.1 Leverans av varorna ska göras av Polyseam som levererar varorna till den plats som anges på orderbekräftelsesformuläret eller köparen samlar varorna i Polyseams lokaler när som helst efter Polyseam har meddelat köparen att varorna är redo för insamling. Köparen ska ansvara för att följa lagstiftning eller föreskrifter som reglerar importen av varorna till bestämmelselandet och betalning av eventuella avgifter på dem.

7.2 Köparen ska ansvara för att inspektera varorna i Polyseams lokaler före leverans. Polyseam ansvarar inte för några fordringar avseende eventuella brister i varorna som skulle vara uppenbara vid inspektion och som görs efter sändningen eller för eventuella skador under transitering.

7.3 Eventuella datum för leverans av varorna är ungefärliga och Polyseam ansvarar inte för eventuella förseningar i leveransen av de varor som orsakats. Leveranstid ska inte vara avgörande för kontraktet, om Polyseam tidigare skriftligen har kommit överens om detta. Varorna kan levereras av Polyseam i förskott av det angivna leveransdatumet efter att ha givit köparen rimligt meddelande.

7.4 Om Polyseam levereras i bulk, förbehåller Polyseam sig rätten att leverera upp till 5 procent mer eller 5 procent mindre än den beställda kvantiteten utan någon justering i priset och den levererade kvantiteten skall vara Anses vara den beställda kvantiteten.

7.5 Om varorna ska levereras i avdrag ska varje leverans utgöra ett separat kontrakt och Polyseams försummelse att leverera en eller flera av avbetalningarna i enlighet med dessa Villkor eller något krav från köparen avseende en eller flera avbetalningar Ska inte bereda köparen att behandla avtalet i sin helhet som avvisas.

8. Risk och egendom

8.1 Risk för skada på eller förlust av varorna ska överlämnas till köparen:

(A) Om varor ska hämtas från Polyseams lokaler, vid tidpunkten då Polyseam meddelar köparen att varorna är tillgängliga för insamling eller

B) När det gäller Varor som ska levereras på annat sätt än hos Polyseams lokaler vid tidpunkten för leveransen eller, om köparen felaktigt inte tar emot varorna, då Polyseam har lämnat leverans av Varorna.

8.2 Oavsett leverans och risköverföring i Varorna eller någon annan bestämmelse i dessa Villkor, ska egendomen i Varorna inte övergå till Köparen förrän Polyseam har mottagit i kontanter eller rensat medel fullt ut av priset på Varorna och Alla övriga varor som sålts och / eller överenskommits att säljs av Polyseam till köparen, för vilken betalning är förfallen.

8.3 Till dess att egendomen i Varorna övergår till Köparen, ska Köparen inneha Varan som Polyseams fiduciary agent och bailee, och ska hålla Varorna separerade från Köparens och tredje partens och lagras, skyddas och försäkras och lagras på rätt sätt. Identifierad som Polyseams egendom, men ska ha rätt att (sälja eller) använda varorna i sin normala verksamhet.

8.4 Till dess att egendomen i Varorna övergår till köparen, har Polyseam rätt att när som helst kräva att köparen levererar varorna till Polyseam och, om köparen inte gör det, omedelbart Köparen eller någon tredje part där varorna lagras och tar tillbaka varorna.

8.5 Köparen är inte berättigad att pantsätta eller på något sätt betala för någon skuldsättning någon av de varor som förblir Polyseams egendom, men om köparen gör det ska alla pengar som köparen till Polyseam ålägger (utan Fördomar mot annan rättighet eller åtgärd av Polyseam) betalas omedelbart och betalas.

9. Immateriell äganderätt och konfidentialitet

9.1 Köparen får inte göra några ändringar av Varorna eller deras förpackningar, eller ändra, ta bort eller manipulera eventuella varumärken som används på eller i förhållande till Varorna.

9.2 Alla immateriella rättigheter som härrör från eller i förhållande till House Brand är och kommer att förbli Polyseams egendom.

9.3 All dokumentation, specifikationer och konstverk som köparen till Polyseam tillhandahåller för användning i eller i förhållande till Varorna och förpackningen för varorna (och immateriella rättigheter i den) är och ska förbli köparens egendom.

9.4 Under förutsättning att Polyseam betalas i sin helhet av köparen alla immateriella rättigheter i varorna och / eller deras förpackningar som har utformats eller utvecklats av Polyseam för köparen på köparens begäran och / eller i enlighet med köparens specifikation och / Eller konstverk (med undantag för immateriella rättigheter i fråga om produktionsmetoder, utrustning, färdigheter eller know-how som används vid utveckling eller produktion av sådana varor och / eller förpackningar) ska vara ägda av köparen helt.

9.5 Varje part överensstämmer med den andra om att den kommer att behålla all konfidentiell information från den andra parten konfidentiell och kommer inte att använda eller avslöja sådan konfidentiell information annat än i det korrekta utförandet av detta kontrakt eller om det inte är obligatoriskt att bli offentliggjort .

10. Garantier och ansvar

10.1 Med förbehåll för de villkor som anges nedan garanterar Polyseam att varorna kommer att motsvara deras specifikation vid leverans.

10.2 Ovanstående garanti ges av Polyseam under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

(A) Polyseam ansvarar inte för eventuella brister i varorna som härrör från någon ritning, design, formulering eller specifikation som levereras av köparen eller Polyseams efterlevnad av köparens specifika instruktioner avseende varorna.

(B) Polyseam ansvarar inte för eventuella fel som uppkommer vid försiktighetsskada, försumlighet, onormala arbetsförhållanden, underlåtenhet att följa Polyseams instruktioner (antingen muntligt eller skriftligt), missbruk eller ändring eller reparation av varorna utan Polyseams godkännande inklusive Användningen av omarbetade material i köparens tillverkningsprocess;

C) Polyseam ansvarar inte under ovanstående garanti (eller någon annan garanti, villkor eller garanti) om det totala priset för Varorna inte har betalats före förfallodagen för betalning. och

D) Garantin ovan gäller inte material som inte tillverkats av Polyseam, för vilket köparen endast har rätt till någon sådan garanti eller garanti som tillverkaren av Polyseam har givit.

10.3 Ämne som uttryckligen anges i dessa villkor är alla garantier, villkor eller andra villkor som följer av lag eller gemensam lag uteslutna i den utsträckning som lagen tillåter.

10.4 Eventuella krav från köparen som grundar sig på eventuella brister i varornas kvalitet eller tillstånd ska (om köparen nekas ej) meddelas Polyseam inom 48 timmar från leveransdatum eller om sådan defekt inte var uppenbar Vid rimlig inspektion eller i händelse av att varor misslyckats motsvarar specifikationen inom 48 timmar efter upptäckten av felet eller felet. Om leveransen inte vägras och köparen inte meddelar Polyseam i enlighet med detta, ska köparen inte ha rätt att avvisa varorna och Polyseam ansvarar inte för sådan brist eller misslyckande, och köparen är skyldig att betala priset som om Varorna hade levererats i enlighet med kontraktet.

10.5 Om något giltigt krav på varor som grundar sig på eventuella brister i varornas kvalitet eller tillstånd eller om de inte uppfyller specifikationen, meddelas Polyseam enligt dessa villkor, har Polyseam rätt att ersätta varorna fri från Ladda eller, enligt Polyseams eget gottfinnande, återbetala köparens pris till priset (eller en proportionell del av priset), men Polyseam ska inte ha något ytterligare ansvar gentemot köparen.

10.6 Med undantag för dödsfall eller personskada som orsakats av Polyseams försumlighet, ska Polyseam inte vara ansvarig för köparen på grund av någon representation (såvida det inte är bedrägligt) eller någon underförstådd garanti, villkor eller annat begrepp eller någon gemensam skyldighet, eller Enligt avtalets uttryckliga villkor för eventuell indirekt, särskild eller följdskada eller förlust för förlust av vinst, kostnader, utgifter eller andra påståenden om ersättning (oavsett orsak av Polyseams försumlighet, dess anställda eller agenter eller på annat sätt) som Uppstår ur eller i samband med leverans av varorna eller deras användning eller återförsäljning av köparen.

10.7 Med förbehåll för klausul 10.6 ska Polyseams hela ansvar under eller i samband med kontraktet inte överstiga priset på varorna, med undantag av vad som uttryckligen anges i dessa villkor.

10.8 Polyseam ansvarar inte för köparen eller anses vara i strid med kontraktet på grund av eventuell dröjsmål att utföra eller underlåta att utföra någon av Polyseams skyldigheter i förhållande till varorna om förseningen berodde på någon Orsaka bortom Polyseams rimliga kontroll. Utan att det påverkar det generella av det ovanstående ska strejker, lockouts eller andra industriella handlingar eller handelstvister (om det rör sig om anställda hos Polyseam eller en tredje part) och svårigheter att erhålla råvaror, arbete, bränsle, delar eller maskiner betraktas som orsaker bortom Polyseams rimliga kontroll.

11. Uppsägning

11.1 Endera partymay avslutar detta avtal omedelbart med skriftligt meddelande om:

(A) den andra parten begår ett väsentligt åsidosättande av sina skyldigheter enligt detta avtal och (om ett sådant brott är avhjälpbart) underlåtit att avhjälpa den överträdelsen inom 30 dagar efter det att skriftlig skriftlig uppsägning begärts,

B) den andra parten gör frivillig överenskommelse med sina fordringsägare eller (är individ eller firma) blir konkurs eller (är ett bolag) blir föremål för en förvaltningsorder eller går i likvidation (förutom för sammanslagning eller ombyggnad) ;

(C) den andra parten har en innehavare eller en mottagare utsedd för någon av dess egendom eller tillgångar;

D) Den andra parten upphör eller hotar att sluta att bedriva verksamhet.

E) den andra parten underlåter att göra någon betalning vid förfallodag eller

F) det ansåg rimligen att någon av de ovan nämnda händelserna inträffar i förhållande till den andra parten och meddelar den andra parten i enlighet därmed

11.2 Om Polyseam har rätt att säga upp detta kontrakt, utan att det påverkar någon annan rättighet eller åtgärd som är tillgänglig för den:

(A) Polyseam kan hålla tillbaka leverans av eventuella levererade varor och stoppa alla varor i transit utan ansvar gentemot köparen.

(B) Polyseam får säga upp köparens rätt att sälja och behålla innehav av något av Polyseams ägda varor.

(C) Polyseam får komma in i köparens lokaler eller andra lokaler där varorna är eller kan lagras och får återköp och sälja eller avyttra alla varor som Polyseam ägs för att få ut några belopp som köparen till Polyseam enligt kontraktet eller någon annan skyldighet Avtal med köparen och

D) Alla pengar som köparen till Polyseam skylder skall omedelbart förfaller och betalas, trots det tidigare avtalet eller arrangemanget mot det motsatta.

12. Exportvillkor

12.1 I dessa villkor avses med "Incoterms" de internationella reglerna för tolkning av handelsvillkor i Internationella handelskammaren som gällande den dag då kontraktet ingicks. Om inte annat följer av sammanhanget ska varje term eller uttryck som definieras i eller ges en särskild mening enligt bestämmelserna i Incoterms samma betydelse i dessa Villkor, men om det föreligger någon konflikt mellan bestämmelserna i Incoterms och dessa villkor, skall segra.

12.2 Om varorna levereras för export från Förenade kungariket ska bestämmelserna i denna klausul 12 (med förbehåll för särskilda villkor som skriftligen överenskommits mellan köparen och Polyseam) tillämpas, trots vad som helst annat villkor i dessa villkor.

13. Hela avtalet

13.1 Detta kontrakt inklusive eventuella bifogade inköpschema utgör hela avtalet mellan parterna och ersätter tidigare avtal mellan parterna om dess ämne.

13.2 Parterna är överens om att de inte har ingått kontraktet i beroende av något löfte, försäkran, representation, garanti, detaljer och / eller specifikation (antingen skriftligen eller ej) som inte uttryckligen anges i Kontraktet. Ingenting i detta avtal ska utesluta ansvar för något bedrägligt uttalande och / eller handling som gjorts före detta kontrakts datum.

14. Uppgift

14.1 Detta avtal är personligt för köparen och köparen får inte överlåta, överlåta, avyttra eller underleverera (eller ange något av ovanstående med avseende på) förmånen eller bördan av någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta kontrakt Utan föregående skriftligt samtycke från Polyseam.

15. Allmänt

15.1 Varje meddelande som krävs av någon av parterna i enlighet med dessa villkor skall skriftligen adresseras till den andra parten på dess säte eller huvudkontor eller annan sådan adress som vid den aktuella tiden har anmälts enligt Till denna bestämmelse till den part som lämnar tillkännagivandet.

15.2 Ingen upphävande från Polyseam av köparens överträdelse av kontraktet ska anses vara ett upphävande av eventuella efterföljande brott mot samma eller någon annan bestämmelse.

15.3 Om någon bestämmelse i dessa Villkor hålls av någon behörig myndighet att vara ogiltig eller inte fullgörs helt eller delvis ska giltigheten av övriga bestämmelser i dessa villkor och påminnelsen om bestämmelsen i fråga inte påverkas.

15.4 Alla tredje parts rättigheter är uteslutna och ingen tredje part ska ha rätt att verkställa detta kontrakt.

15.5 Kontraktet ska regleras av Englands lagar och Köparen samtycker till att underkasta sig de engelska domstolarnas icke-exklusiva behörighet.