MILJÖPOLICY

Polyseam Limited tillverkar tätningsmedel, limmer, spackel och brandskyddsprodukter vid vår produktionsanläggning i Huddersfield, West Yorkshire, England.

Polyseams produkter produceras och förpackas under både egna och kunders varumärken. Företaget erbjuder en komplett produktionstjänst till såväl engelska som internationella företag i ett kundnära partnerskap för att säkerställa högsta kvalité och service.

I vår miljöpolicy har Polyseam åtagit sig följande:

• Att fortlöpande arbeta för att reducera miljö- och klimatpåverkan i alla länder där vi bedriver verksamhet.

• Att både personal och ledning är dedikerade till att förbättra verksamhetens miljöprestationer.

• Säkerställa att vi efterföljer miljömässiga lagar och andra regelverk.

• Att kontinuerligt reducera materiellt användande, energipåverkan, transporter samt bruk av förnödenheter.

• Polyseam ska, där det så är möjligt, nyttja förnyelsebar energi och återvunna varor och material.

• Förebygga och motverka all förorening, i alla delar av vår verksamhet.

• Ha ett tydligt miljöledningssytem som mäter miljöpåverkan och sätter mål för förbättringar.

• Samverka med våra kunder och partner för att säkerställa att våra produkter nyttjas på ett miljömässigt korrekt sätt.

• Ställa tydliga miljökrav på leverantörer och entreprenörer.

• Upprätthålla regelbunden kommunikation med lokala myndigheter.

• Inkludera miljömässiga aspekter vid nyinvesteringar.

• Bistå vid utveckling av ekonomiskt genomförbara lösningar på miljöproblematik inom branschen i stort.